注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

雾珠中的羔羊

你 快 乐 所 以 我 快 乐

 
 
 

日志

 
 

中华字经(四)  

2018-01-18 15:09:52|  分类: 知识乐园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

dì sì bù fēn

yòu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí tóu nǎo rèn niàn jué qín jiǎn xī

yī èr mó fǎng sān sì yùn dǐ wǔ liù miáo huì qī bā pì yù

仿

yín cóng chàng ò yǒng kuā suǒ xī bèi qiàn shú jiù sòng sì pǔ lǚ

sháo nǔ xiāo mèi zhūn huì zhāo xī zī zhì fú něi cuō tuō zhì yì

pàng shòu xiǎo nān xiù tiǎn shǔn xī yī yā ā nǎ wèi hǒng guāi dí

zuò mō gǔn pá chì hàn lín lí suì bàn juè jiàng chì jǐ luǒ pì

sǎ sǎo tīng chú cā mǒ zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dèng jīng yíng bō

jù cuò záo páo dùn xiān fēng bì qiāo chú gǎo chǎn luó wén bò ji

xié wà chèn kù féng rèn zhuì xǐ zhān diàn tǎn rù liàng shài gēng tì

āng fú guà zì wǎn xiù zhuó dí pù gài péng lǚ fèi pò diū

bèng wèi jī tǒng chù rì sǒng yì zěn me xìng zǎ fǔ zuǒ dá yì

lì lín zhuàn dào qì jí nǎi bì shà quán é qǐng cì kě jiào yì

dǔ lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì diàn lìn sè chǎn xī

wù wō nuǎn qín huì shuò wàng xī zhī hū zhě yě yī xū xī

qiě yòu yān zāi bā ma yù ne yāo wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ

bǐng gēng rén guǐ gān zhī jin xī dūn jūn mǔ jīn shí bǎi qiān yì

亿

zhī měi miǎo gè chǐ cùn àng lí zhóu fú sōu bàn méi duǒ chá pǐ

zhōng xún liàng jiè běn zuò shǐ jì duì dàng fù chǔ zhàng shì tàng yú

kāng kǎi yú kuài xiá ài chóu chàng fèn nù zēng hèn biē mèn dū nang

wěi mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuāng cè qī liáng

tāo wā kōu jué dān tái káng bān jiū qiā kǎ wò lún pī nǐng bān

cuō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn tǒng jiā lǒu kuò tuò pū qiào xiān

chāo lāo cuō pěng zhāi jiē zhuā jiǎn lèi dǎo chuí zá pāo rēng zhì guàn

pāi chuāi lǒng chě bā bō náo jiǎn nuó dā āi yè zhèng zhuài bó shuān

chān hāng niǎn zhá juē táng xié niǎn niān yuán zhǔ shè zhěng cuò ào àn

tān niǎn shāo zhǎo luò gǎo diào hàn chá duō chù jué zòu nǐ mǔ shàn

pēng sī bìn è diān wō tà zǎn yī zhuō jué lǔ sǒu chè bāi hàn

dìng jiàn xǐ máo qián dìng dù duàn shān zhá jiǒng niè róng zhù yě liàn

qiāo yǒng bǒ duò tī cǎi tà cuān pā dūn zào zhǒng cèng tí bá tan

蹿

mī jié dǔn dèng zhēng cǎi zhǎ zhān dīng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiā kàn

piē zhǔ yāng wèi yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù yè dìng é yàn

zhōu zhū yì chà gāi huī qì chán kān pī zhuān chá pēng zhēn cí kǎn

kē cí píng yíng miǎo miè niān fān róng jiè sháo zhàn zhòu fù jiǎo lǎn

gāng zōng wěi chuō juàn tāo bēng zhàn xuàn jiū liáo dì pí chè jǔ màn

zǎo sù ōu qìn róng niè shù huàn bīn yí nìng qī zhāng nào wā lián

liáo còu lǐn liè zhēng pà dǒng wǎn qiāo dào chén jì yí shì qiè dàn

xīng è huī wǔ wéi qià shè guàn rěn kěn rě wèi dòng ào fèn diàn

忿

jiā xí qiāo lǐn zhuī zhá suō chuán xiē bāng léng zhà zhēn xiàng cáo zhàn

zhāng ruì liú líng fá yáo lǚ yǎn wēi cháng tǎng pì jǐn sì bàng jiǎn

gū yáng chǐ jù shí qiáo lǚ jiān gāo bó cuàn cù gòu fēn nǎi ān

āi shāng duǒ xū wéi huáng yìng lì nì suí xùn pò yū dòu bèng qì

tuì gāi zhè tíng tiáo è dié xī guì duò guǎ yǎo zuó pù qíng xī

qí è tūn yē rú líng chǔn zhí tā shē nín yǔ zhēn kuì cuì jì

liú fú lào shàn tuó wèi xiē jū bǐng xíng xiá mào jiāo mǒu guà bì

lún bìn chà huǎng xiē mò ái zhǎi diàn tuǒ nài tóng pō jùn chuō

zhōng biàn pà nài zhēn suì lóng yì lǜ wù mù qí béng dài è bì

窿

fá qǔ hè qiào yān yè zhòu pì hē chì páo xiāo yāo he chǎo mà

fēn fù dí gu jī li wā lā duō suō láo dao kēng chi qī chā

shēn hǒu háo xiào wēng sī liáo huá niè shì dié yǎo dōng qiàng āi shá

tì tuò ké sou āi yō hēng hā xī rǎng hēi yàn pēi wěn cháo pā

n fèi pí jin mi shì chī ma xiōng zhé bó wǎn jīng wèi hán dān

yí dǎi lì dòng fén suí bà shàn jīn jì hù liáo zhè mǐn yuè shǎn

huī è diān yú lǒng shǔ gàn qián guō wú zhào wèi niè lù kuàng yuán

zhū xǔ gǒng dèng péng yáo lì hán cuī hú jiǎ zhèng sū yīn kòu tán

xiāo rèn shàng fù qiú shěn páng pān gōu lǎng wéi fǔ cóng huò lóu yán

zōu pǔ yú luò xuē wèi háng wǎn féng chǔ lù yí dí lài jī jiǎn

bā wū yóu yú ōu fù xiāo fán gū lú hǎo pèi yīn xíng móu kàn

céng jiǎng cáo dòu qiū shào mì ruǎn gōng qí jìn bào mù ní mò biàn

chún péi jì chú tái kuàng yǐn zhān zhēn wú xiāng gāo fān rú ǎi lán

cuì xī zaì xù shùo shì jí yàn dí yǎng nóng yù zhì chù liáo huán

, 硕 适 籍 彦 , 迪 仰 侬 裕 , 秩 触 寥 桓。

hè rùn gā rèn sāi zhú gào xiǎn zhēn jiá yì quē cén kuí qiú luán

xīn rǔ jí shèn dí jiě chéng rǎn xīn fú jì zhào kē wǔ zhàn yàn

jī shē tóng miào lí gě xuān yuán

辕。

  评论这张
 
阅读(46)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018